Elisabeth Home - Klasszikus erdélyi és olasz bútorok közvetlen importból
Kérdése van? +36 20 9289 325
Home
Termékek
Kollekciók
Bemutatóterem
Lakberendezés
Kapcsolat
Ajánlatkérés menete
Privát bútor bemutató
ÁSZF
Adatvédelmi nyilatkozat
English
Deutsch
Slovenský
Pусский
Română
Kérdése van? +36 20 9289 325

ÁSZF

« > ÁSZF
Általános szerződési feltételek
 
A szerződés létrejötte, hatály, tárgya
 
1. A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) és a Luxury Furniture Hungary Kft (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és az előleg készpénzben történő megfizetésével vagy az előlegnek az eladó számlájára történő jóváírásának napján lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi. Az eladó köteles a megrendelt bútorokat, a megrendelőn közölt szállítási határidőn belül a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árát, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A vevő megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vevő által megrendelt bútor szállítási-gyártási határidejét egyoldalúan módosíthatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.
 
2. Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen (szerződés túloldalán) megjelölt bútorokra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.
 
A megrendelés szabályai
 
3. A Vevő választása szerint a bútort az Eladó üzletben kiállított minta, vagy katalógusból színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte és azt elfogadta. A Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár legalább 50%-át az eladó részére előlegként készpénzben vagy átutalással megfizetni. A Vevő a megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy az általa megfizetett előleg teljes összege, amennyiben a Vevő a megrendeléstől eláll vagy azt 24 órán túl visszamondja bánatpénzként az Eladót illeti meg. A hátralévő vételárhátralékot a Vevő az Eladó (4 pont szerinti) értesítéstől számított legkésőbb 10 napon belül-személyesen vagy utalással köteles megfizetni.
 
A teljesítés módja és alakisága
 
4. Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy e-mail levél formában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltoztatásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelmesen kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.
 
Átadás-Átvétel
 
5.1. Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 10 munkanapon belül történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén- külön díjazás ellenében- házhoz szállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és az összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg. Eladó a kiszállítási díjon felül emeletenként (lifttől függetlenül) pótdíjat számol fel. A szerelési díj a Díjtáblázat szerinti.
 
5.2. Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot- vagy az üzletben személyesen, vagy átutalásos formában az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizette. Amennyiben a 10 munkanapos határidő eseménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellett jogosult az érték napi 0,5%+áfa tárolási költség felszámítására, melyet a Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg az Eladó részére megfizetni.
 
5.3. A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésének. E körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútor épségét, a csomagoló dobozok telítettségét, a vitrin és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak térítés ellenében tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a vevő a bútor átvételekor köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül írásban- jegyzőkönyv felvételével- kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.
 
Kárveszély
 
6. A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.
 
Fizetési feltételek
 
7. A Vevő által teljesített fizetéséget először a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőkére kell elszámolni. A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, valamennyi költséggel és a kamattal együtt befolyt az Eladóhoz. A Vevőnek nincs joga a vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket az Eladó elismert vagy a bíróság jogerősen megállapított.
 
Elállás
 
8. Ha a Vevő elállására a megrendelés leadását követő 24 órán túl kerül sor, amikor az Eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a Vevő a már megfizetett előleg teljes összegét, mint bánatpénzt elveszíti és ezen túlmenően köteles az Eladó bánatpénzt meghaladó kárát is megtéríteni. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti, és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására 14 napos határidőn belül nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal történik. A Vevő részéről elállásnak nincs helye, ha az Eladó nem vagy késedelmes teljesítését „vis maior” (elemi csapás, háború, természeti akadály, sztrájk stb) hiúsítja meg, vagy ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, határvárakozási idő vagy fuvarozási akadály okozza.
 
Tulajdonjog fenntartása
 
9. Abban az esetben, ha a bútor átadására a teljes vételár kifizetése előtt kerül(ne) sor , a bútor a teljes vételár és valamennyi költség Vevő általi megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartásával eladott bútor felett a Vevő semmilyen módon nem rendelkezhet. A Vevő köteles az Eladót azonnal értesíteni, amennyiben harmadik személy az ilyen bútorra bármilyen igényt érvényesít. (pl: végrehajtás, zálogba vagy birtokbavétel stb).
 
Szavatosság és jótállás
 
10. A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve- amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk. , illetve bruttó 10.000.- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:
 
10.1 a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútorkezelési-, használati-, illetve karbantartási-utasítását,
 
10.2 a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,
 
10.3 a bútort átalakították, megváltoztatták
 
10.4 valamilyen alkatrész (szövet stb) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
 
10.5 a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,
 
10.6 a házhozszállítást nem az Eladó alkalmazottjai-megbízottjai végezték (a Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik),
 
10.7 a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor).
 
A Vevő- amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül- szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. Az illetékességi terület minden esetben a PKKB Pesti Központi Kerületi Bíróság.
 
A jótállás időtartama a teljesítéstől számított egy év.
 
Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek, így az ajánlatkérőt semmilyen kötelezettség nem terheli! Kérje részletes árajánlatunk.
 
A weboldalon feltüntetett képek illusztrációk, ezért esetenként eltérhet a valódi kinézettől!